Principy

Jigoro Kano, zakladatel Ju-jutsu Kodokan Judo definoval dva základní principy studia Judo. Všechny další principy používané ve výuce Goshin-jutsu (umění sebeobrany) by měly být s těmito principy v souladu! Základní principy definované mistrem Kano zní:

 • Seiryoku-zenyo „maximální efektivnost“ nebo „co nejúčinněji“ princip vede k co možná nejúčinnějšímu využití tělesných a duševních sil.
 • Jita-kyoei „vzájemná úcta a všeobecný prospěch“ prospěch pro všechny studující s porozuměním a ve vzájemné pomoci, tak aby nedocházelo ke zraněním a nadměrnému opotřebení organismu.

Co je to PRINCIP?

Princip je základní tvůrčí myšlenka, pravidlo, zásada, všeobecný základní zákon, z něhož lze odvodit jiné, zvláštní zákony, jimiž se řídí děj.

Co je to TECHNIKA?

Pro účely této publikace se jeví za nejvhodnější následující definice: „technika je ideální řešení pohybového úkolu a principy techniky jsou pravidla, která je nutno při řešení pohybového úkolu dodržet“.

Principy bojových umění zdůrazňují jednotu celého těla a ducha při vykonávání každé jednotlivé techniky. Z technického pohledu je cílem tohoto spojení získat schopnost provést techniku, která má potenciál rozhodnout, ukončit boj (Todome-waza). Z pedagogického úhlu pohledu můžeme principy boje z blízka rozdělit do dvou základních skupin:

 • Principy tvorby technik – zahrnují oblasti, jako jsou fázování techniky a práce se zdroji energie.
 • Principy použití technik – zahrnují oblasti, jako jsou práce s MAAI (efektivní vzdálenost), feeling (vycítění), timing (načasování) použití techniky, neboli práce s KYO soupeře-útočníka.
Pod pojmem „Principy tvorby technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k účinnému provedení samotné techniky, bez odporu soupeře (partnera). Tyto principy jsou definovány v úzké návaznosti na poznatky z oborů anatomie, fyziologie a biomechaniky.

Pod pojmem „Principy použití technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k úspěšnému provedení techniky v boji. Jedná se o aplikaci principů tvorby technik ve správném čase a vhodné vzdálenosti za odporu soupeře. Jde zejména o uplatnění poznatků z oblasti taktiky, strategie a psychologie.

Principy sebeobrany

Principy tvorby technik a jejich použití nelze dlouhodobě studovat odděleně, protože je potřebné harmonicky rozvíjet pochopení techniky v její aplikaci. Vzájemnost principů tvorby a použití technik lze dobře demonstrovat na čtyřech základních principech sebeobrany:

 • princip – správného (přirozeného) držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI),
 • princip – přizpůsobení (JU)
 • princip – porušení rovnováhy, vychýlení, oslabení soupeře (KUZUSHI) vedoucí k jeho KYO,
 • princip – útoku v okamžiku oslabení soupeře (KYO), provedení TODOME.


Pro snadnější pochopení lze podstatu těchto principů vyjádřit následujícím souvětím. Zachováváme-li správné držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) a neklademe-li proti tělu útočníka násilný odpor, ale naopak se jeho pohybu přizpůsobíme (JU), při zachování si vlastní stability porušíme jeho rovnováhu (KUZUSHI), nebo rozpoznáme útočníkovo (KYO), ve kterém provedeme techniku vedoucí k jeho zneškodnění (TODOME).

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.czLiteratura:

 • HAŠKA, Milan. Základní principy techniky Ju-jutsu: Choku-Tsuki. Brno, 2006. 40 s. Absolventská práce. Masarykova univerzita, FSpS.
 • HRADECKÝ, René. Awa Kenzo: Legendární střelec, který vás naučí trefit svůj životní cíl. In: Chceme podnikat [online]. Praha, 2016 [cit. 2017-02-06]. Dostupné z: http://www.chcemepodnikat.cz/clanek/legendarni-strelec-ktery-vas-nauci-trefit-svuj-zivotni-cil
 • LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.
 • MUSAŠI, Mijamoto. Kniha pěti kruhů. Bratislava: Cad press, 1995. 176 s.
 • NISHIYAMA, Hidetaka. Coach´s Manual. Los Angeles: ITKF. 50 s. Dostupné z: //soubory.cudk.cz/Dokumenty/prirucka_trenera.pdf
 • PETRÁČKOVÁ, Věra, KRAUS, Jiří. Akademický slovník cizích slov. 1. vyd. Praha: AV ČR, 2000. 835 s. ISBN 80-200-0607-9.
 • BÍLKOVÁ, Iva. Hluboký stabilizační systém. In: FYZIOklinika: centrum fyzioterapeutické péče [online]. Praha: FYZIOklinika fyzioterapie, 2011 [cit. 2018-01-14]. Dostupné z: https://www.fyzioklinika.cz/clanky-o-zdravi/hluboky-stabilizacni-system

© Copyright 2018 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading