Principy

Úlohou učitelů (trenérů) ČUDK je předávat a rozvíjet, z generace na generaci, nashromážděné vědění, které je naším kulturním dědictvím založeným na dále popsaných principech, jež můžeme chápat jako orientační body na dlouhé cestě studia Goshin-jutsu (umění sebeobrany). Tyto principy definují podstatu tohoto umění a pomáhají lidem udržet se na této cestě!
Pokud někdo ignoruje následující principy …, nejde touto cestou!!!

„Bojové metody, kterým chybí tyto principy nejsou bojová umění, ale pouze opovrženíhodné násilí. Fyzická síla bez principů není nic víc než hrubá síla a pro člověka je bez přínosu.“

Gichin Funakoshi


Jigoro Kano, tvůrce Ju-jutsu Kodokan Judo definoval dva základní principy studia Judo. Všechny další principy používané ve výuce Goshin-jutsu (umění sebeobrany) by měly být s těmito principy v souladu! Základní principy definované mistrem Kano zní:

  • Seiryoku-zenyo „maximální efektivnost“ nebo „co nejúčinněji“ princip vede k co možná nejúčinnějšímu využití tělesných a duševních sil. [29]
  • Jita-kyoei „vzájemná úcta a všeobecný prospěch“ prospěch pro všechny studující s porozuměním a ve vzájemné pomoci, tak aby nedocházelo ke zraněním a nadměrnému opotřebení organismu. O principu více.  [8]

Co je to PRINCIP?

Princip je základní tvůrčí myšlenka, pravidlo, zásada, všeobecný základní zákon, z něhož lze odvodit jiné, zvláštní zákony, jimiž se řídí děj. [5]

Co je to TECHNIKA?

Pro účely této publikace se jeví za nejvhodnější následující definice: „Technika je ideální řešení pohybového úkolu. Principy techniky jsou pravidla, která je nutno při řešení pohybového úkolu dodržet. Technika je symbolem (zhmotněním, prezentací) principu“.

Principy bojových umění zdůrazňují jednotu celého těla a ducha při vykonávání každé jednotlivé techniky. Z technického pohledu je cílem tohoto spojení získat schopnost provést techniku, která má potenciál rozhodnout, ukončit boj (Todome-waza). Z pedagogického úhlu pohledu můžeme principy boje z blízka rozdělit do dvou základních skupin:

  • Principy tvorby technik – zahrnují oblasti, jako jsou fázování techniky a práce se zdroji energie.
  • Principy použití technik – zahrnují oblasti, jako jsou práce s MA-AI (efektivní vzdálenost), feeling (vycítění), timing (načasování) použití techniky, neboli práce s KYO soupeře-útočníka.
Pod pojmem „Principy tvorby technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k účinnému provedení samotné techniky, bez odporu soupeře (partnera). Tyto principy jsou definovány v úzké návaznosti na poznatky z oborů anatomie, fyziologie a biomechaniky.

Pod pojmem „Principy použití technik“ se rozumí pravidla (zásady), jejichž dodržení vede k úspěšnému provedení techniky v boji. Jedná se o aplikaci principů tvorby technik ve správném čase a vhodné vzdálenosti za odporu soupeře. Jde zejména o uplatnění poznatků z oblasti taktiky, strategie a psychologie.

Principy sebeobrany

Principy tvorby technik a jejich použití nelze dlouhodobě studovat odděleně, protože je potřebné harmonicky rozvíjet pochopení techniky v její aplikaci. Vzájemnost principů tvorby a použití technik lze dobře demonstrovat na čtyřech základních principech sebeobrany:

  • princip – správného (přirozeného) držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI),
  • princip – přizpůsobení (JU-NO-RI)
  • princip – porušení rovnováhy, vychýlení, oslabení soupeře (KUZUSHI-NO-RI) vedoucí k jeho KYO,
  • princip – útoku v okamžiku oslabení soupeře (KYO), provedení TODOME-NO-RI.


Pro snadnější pochopení lze podstatu těchto principů vyjádřit následujícím souvětím. Zachováváme-li správné držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI) a neklademe-li proti tělu útočníka násilný odpor, ale naopak se jeho pohybu přizpůsobíme (JU-NO-RI), při zachování si vlastní stability porušíme jeho rovnováhu (KUZUSHI), nebo rozpoznáme útočníkovo (KYO), ve kterém provedeme techniku vedoucí k jeho zneškodnění (TODOME).

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading