SEIRYOKU-ZENYO a JITA-KYOEI

Jigoro Kano: Seiryoku-Zenyo a Jita-KyoeiJigoro Kano: Seiryoku-Zenyo a Jita-Kyoei

Seiryoku-Zenyo

Původní text mistra Jigoro Kano
Seiryoku-Zenyo (maximální efektivní využití energie) se vztahuje na všechny typy lidské činnosti a vede k plnému využití duchovní a fyzické energie při realizaci zamýšleného záměru. [29]

Seiryoku-Zenyo je nejefektivnější využití síly mysli a těla. V případě Judo je to princip, na kterém je založen jak útok, tak i obrana, a také to, co řídí proces výuky. Jednoduše lze nejefektivnější využití mysli a těla popsat jako maximální efektivní využití energie. V souhrnu to lze popsat jako „maximální účinnost“[29]

Tento koncept nejlepšího využití energie je základním učením Judo. Jinými slovy, nejúčinněji využívat energii k dobrému účelu. Co je tedy „dobré “?
Pomoc při dalším rozvoji společnosti může být klasifikována jako dobrá, ale působit proti takovému pokroku je špatné. Pokračující rozvoj společnosti je dosahován prostřednictvím konceptů „Sojo-Sojo“ (pomáhat si navzájem) nebo „Jita-Kyoei“ (vzájemný prospěch). V tomto smyslu jsou Sojo-Sojo a Jita-Kyoei také součástí většího dobra. To je základní moudrost Judo. Kata a Randori jsou možné, pokud je tato základní moudrost aplikována na techniky útoku a obrany. Pokud se zaměřuje na:

  • zlepšování těla, stává se formou tělesné výchovy,
  • pokud bude aplikován na získání znalostí, stane se to metodou sebezlepšování,
  • pokud se aplikuje na mnoho věcí ve společnosti, jako jsou potřeby života, sociální interakce, povinnosti a správa, stává se to způsobem života. [29]


Takto judo není pouhým cvičením boje v dojo, nýbrž je považováno za hlavní princip v nesčetných aspektech lidské společnosti. Praxe Kata a Randori v Dojo není ničím jiným než aplikací principů na boj a tělesnou výchovu ... Ze studia tradičních Jujutsu Kata a Randori jsem dospěl k realizaci tohoto principu ve větším významu. V souladu s tím proces výuky také sleduje stejnou cestu. Kromě toho jsem poznal hodnotu výuky skrze Kata a Randori ať již pro potřeby bojového umění nebo jen jako formu tělesného tréninku. [29]

Pokud porozumíme základní moudrosti Judo a aplikujeme ji životě, pak všichni lidé budou moci žít svůj život rozumným způsobem.
Takto by měl člověk studovat Judo, které jsem založil. Ve skutečnosti však existuje mnoho lidí na celém světě, kteří žijí svůj život na základě těchto principů, aniž by věděli, že to je skutečná esence Judo. [29]

Pokud je Judo šířeno do společnosti jako celku, pak se akce, které lidé podniknou, stanou Judo, aniž by o tom přemýšleli. Věřím, že pokud více lidí pochopí hlavní principy judo, pomůže tato filozofie také vést jejich životy. Proto vás všechny vybízím, abyste vyvinuli velké úsilí a zahájili tento trend ve společnosti. [29]

Článek vychází z článků:
Kano Jigoro, The Best Use of Energy. Taisei, Vol.1, No.1, 1922.
Kano Jigoro, Jujutsu and Judo, Recognising the Distinction of Judo. Judo, Vol.7, No.2, 1936.

Jita-Kyoei

Jigoro Kano usiloval, aby každý člověk žil v harmonii a spolupráci s ostatními. Říkával, že nic není důležitějšího než žít šťastně spolu. Pokud všichni spolupracují, práce každého člověka prospívá nejen jemu, ale i ostatním. Což je naplnění principu harmonie a spolupráce Jita-Kyoei. [8]

Pokud se člověk zajímá jen o vlastní blaho, dojde nevyhnutelně ke kolizi se zájmy ostatních lidí. Kvůli sobeckosti se dostane do velkých nepříjemností, sobectví pak vede zpravidla k sebezničení. Podíváme-li se, co se děje dnes ve světě, zjistíme, že všechny věci velké i malé se vzájemně propojují. Lidé až moc často jednají jen v souladu se svými vlastními zájmy, zatímco odmítají uznat potřeby druhých. To vede k vzájemnému zničení. [8]

Na tomto světle není jiná cesta, než Jita-Kyoei, v níž všichni lidé hrají svou roli ve společnosti, aby vzájemně prosperovali.

Například, pokud se tři lidé vydají na výlet, jeden může chtít jít do hor, jeden k moři a jeden se může chtít zastavit a odpočívat. Všichni tři se nakonec dostanou do bodu, kdy se chtějí oddělit. Za předpokladu, že by chtěli využívat výhody společného cestování musí spolupracovat a vyhovět si navzájem. Po pravdě řečeno, neexistuje jiná možnost než vybrat společný cíl, který uspokojí všechny. [8]

Když pozorujeme skutečný život lidí, zdá se, že existuje spousta zbytečné energie. I když se zdá, že lidé využívají své energie efektivně, nelze popřít, že stále existuje mnoho prostoru pro zlepšení. Měli bychom zastavit nesmyslný konflikt a místo toho se řídit zásadou Jita-Kyoei. Pokud budeme postupovat skrze maximalizaci efektivního využití energie, povede to ke zdvojnásobení vitality země. [8]

Z tohoto důvodu vás prosím, abyste přijali principy Seiryoku-Zenyo a Jita-Kyoei a posunuli se vpřed se všemi lidmi svět. [8]

Jigoro Kano si myslel, že pokud budeme následovat ideál Jita-Kyoei, mezinárodní vztahy budou více přátelské a budou se vytvářet dobré životní podmínky pro celé lidstvo. Bohužel k naplnění ideálu Jita-Kyoei v širším měřítku nedošlo. Krátce po Kanově smrti vypukla 2. světová válka.

Kano Jigoro, Why it is necessary to advocate the principles of Seiryoku-Zenyo and Jita-Kyoei, Sakko Vol. 4, No. 12, 1925.

Související články na tomto webu:
Rei duch Judo
Reigi

 Autor překladu: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading