Reigi

Článek převzat z Kodokan Judo Institute autor: Kano Jigoro listopad 1917

Zásady školení mládeže

Reigi je formální systém etikety, který navenek představuje upřímné myšlenky a úctu k druhým. Takové systémy existují v každé společnosti. Poskytují pravidla, podle kterých by vztahy mezi lidmi mohly být bezproblémové. Tím se udržuje sociální řád a společnost může fungovat pokojně a přátelsky.
Primárním záměrem Reigi je fyzicky zprostředkovat pocity, jako je respekt, láska, přátelství atd. V případech, kdy se etiketa provádí bez upřímnosti, stává se jednoduše prázdnou formalitou, nikoli autentickou zdvořilostí. Hodnota takových neupřímných formalit je zanedbatelná. Stejně tak jako není dobrá vnější forma bez upřímnosti, tak nejsou vhodné ani protokoly Reigiho, které nejsou přesné, i když se provádějí s pocitem upřímnosti, ... [27]

Zdvořilost existuje v různých podobách v různých vztazích. Člověk by měl projevovat úctu k nadřízeným, ale způsobem, který není považován za lichocení. Pokud jde o vrstevníky, je snadné se až příliš dobře seznámit, takže je nejlepší udržet určitý stupeň formality. Existuje také tendence odcizovat juniory, takže je rozumné s nimi komunikovat přátelsky. [27]

S konceptem Reigi úzce souvisí „držení těla“ a „chování“. Ty jsou nedílnou součástí zdvořilosti.
Vztah mezi myslí a tělem je neoddělitelný. Tělo ovlivňuje mysl a tělo podléhá také vlivům mysli. Je to podobný stín, který sleduje pohyby objektu, který jej vrhá. Pokud je tedy duch skromný, mírumilovný a správný, projeví se to ve fyzickém projevu člověka. Když se zamyslíme nad tímto zdůvodněním, je zřejmé, že dispozice člověka lze zjistit prozkoumáním jeho držení těla a způsobu pohybu. Osobnosti mladých mužů jsou rozeznatelné podle jejich držení těla a chování, takže nás nutí jim vštípit decorum od začátku. [27]

Při dalším šetření, obecně řečeno, existují dva důležité důvody pro udržení dobrého držení těla: jeden se týká zdraví a důstojnosti a druhý se týká udržování respektu ... Krása ve formě je určitě výhodnější, ale vyžaduje celkovou rovnováhu mezi hlavou, pažemi, nohami a trupem ... Nemůže existovat žádný nadbytek nebo nedostatek, protože symetrie musí být přítomna pro krásu ve fyzické formě. Staří Řekové idealizovali tuto představu krásy v těle. Aby bylo možné získat takovou symetrii, je třeba se vždy snažit udržovat správné držení těla a provádět každodenní cvičení. [27]

Proč je důležité mít dobré držení těla, když projevujete zdvořilost ostatním? Například, když se setkáte s člověkem vyššího společenského postavení, pokud byste se měli hýbat, strčit si ruce do kapes nebo kroutit hlavou stranou, i když bez špatného úmyslu, bude to považováno za ukázku naprostého nedostatku zdvořilosti a úcty. Takové chování bude s největší pravděpodobností odsouzeno. A stejně tak bude hodnocen člověk, který vyvolá nepříjemnou situaci nebo je hrubý. Zejména mladí lidé musí věnovat velkou pozornost správnému držení těla a řádnému chování. [27]

Mladí muži si to musí vždy pamatovat, přemýšlet o vlastním chování a přijmout rady starších. Musí usilovat o jemnost v držení těla a chování a musí spěchat, aby se zbavili jakékoli chyby v postoji nebo chování, které si mohli časem osvojit. Toto je konec konců základní předpoklad k úspěchu v životě. [27]

Důstojnost praktikujícího judo

Co přesně je to důstojnost člověka? Existují různé aspekty, které tvoří důstojnost člověka, ale jednoduše lze říci, že se skládá z pěti složek:

  • etikety,
  • životního stylu,
  • zdvořilosti,
  • pracovní etiky
  • a ideálů.

Etiketa

Etiketa označuje něčí vzhled a chování. Správné držení těla je nezbytné pro dobré chování, ale stejně tak je i jeho osobní vzhled a oděv ... Lidé jsou ochotní si myslet, že získání kvalitních předmětů pro zlepšení jejich vzhledu vyžaduje značné náklady a že je nad jejich možnosti. Kvalita a extravagance jsou však úplně jiné věci. Bez ohledu na sociální třídu by se všichni lidé měli vyhýbat zbytečné extravaganci. Ti ze skromných zdrojů musí mít na paměti svá omezení. Ať už je vaše situace v životě jakákoli, je důležité si uvědomit, co je vhodné a co není pro někoho ve vaší pozici. [27]

Trénink Judo usnadňuje pěstování těchto vlastností. Správné držení těla je zdůrazněno v praxi jak v Kata, tak v Randori a všechny pohyby jsou prováděny pohotově a s klidem. Cvičení vždy začíná a končí Rei a dojo je místem, kde se zdokonalují způsoby chování.
Nelze však říci, že všichni Judisté usilují o takové zlepšení. Pokud je záměrem praktikovat Judo výhradně jako atletické cvičení bez pochopení jeho ducha, bude takový výcvik v důležitých aspektech sebezdokonalování opomenut. Všichni Judisté musí věnovat pozornost tréninku těla i mysli. Doufám, že své chování a etiketu zdokonalí současně s technickým zlepšením. Když člověk sedí v dojo ve formální vzpřímené poloze, cítí-li nepohodlí, myslí si, že je třeba je vydržet kvůli protokolu dojo, takový muž po návratu domů sklouzne do špatné formy ... Správné sezení v dojo není jen záležitost protokolu, ale je to nutné držení těla pro zdokonalení chování člověka jako lidské bytosti. [27]

Životní styl

Další téma se týká způsobu života člověka. Nejdůležitějším bodem je žít skromně. Pokud zvýšíte své prostředky, použijte je na užitečné věci. Student by měl použít to, co má k dispozici, k posílení svého těla a získávání znalostí. Dospělý by měl využít své zdroje k dalšímu rozvoji svého podnikání, na péči o své potomky, na pomoc přátelům nebo na zlepšení společnosti a státu. Pokud budete tyto zásady dodržovat, budete mít dostatečné prostředky, aniž byste riskovali svou pověst a budete si moci zachovat svou důstojnost.

Pokud má někdo malé bohatství, bylo by hanebné utrácet velkou částku na životní výdaje. Rozhodněte se, že budete žít v malém domě a nosit levné oblečení. I když pokorně žijete, vašemu chování nesmí nikdy chybět Rei. Prostřednictvím udržování zdravého životního stylu můžete posílit své schopnosti a nakonec budete moci vést prosperující život. [27]

Zdvořilost

Jazyk je prostředkem, pomocí kterého může člověk prezentovat své myšlenky. Způsob projevu má tedy velkou váhu. Někteří lidé bezmyšlenkovitě a nepřetržitě mluví, aniž by druhým mluvit umožnili. Těmito ostatní okamžitě opovrhují a je to nedůstojné. Člověk tedy musí být svědomitý od prvního slova vysloveného při rozhovoru s ostatními. Rovněž je rozumné vyhnout se nesouladu slov a skutků, sobectví a nezájemu o blaho druhých. [27]

Pracovní etika

Další téma se týká pracovní etiky ... Využití své osobní pozice a lichocení nadřízeným k získání zvláštních výhod bude s největší pravděpodobností mít za následek vadu na důstojnosti člověka.

Učitel judo kultivuje sílu, která převyšuje ostatní. Dokud nebude tato síla zneužívána, bude považován za důstojného muže. Naopak jeho důstojnost bude vážně poškozena, pokud se zjistí, že jedná za účelem osobního zisku nebo manipuluje-li s ostatními jako při machinaci politiků.

A tak jsou aspekty jako je životní styl, zdvořilost a pracovní etika předmětem studia judo a jako takové slouží jako legitimní prostředek k rozvoji důstojnosti. Vzhledem k tomu, že otázka důstojnosti je zdůrazňována v souladu s tradicemi bushido, skrze udržení ctností jednoduchosti a šetrnosti, věrnosti a cti, jakož i ideálu využití fyzické a duševní síly s maximální účinností a zároveň s držením ostatních v úctě. Judo určitě kultivuje důstojnost jednotlivce v procesu snahy o sebezdokonalování.

Je třeba říci, že bez napomenutí se někteří mohou soustředit pouze na techniku ​​a zapomenout na ducha Judo. Student Judo musí být ostražitý a věnovat zvýšenou pozornost, aby nezískal špatné návyky a musí být připraven pomáhat při objevování nedostatků ostatních. [27]

Ideály

Nakonec mi dovolte zmínit důstojnost a její vztah k ideálům. Všechny lidské činnosti jsou založeny na nějakém ideálu. Bez ohledu na to, jaký může být tento ideál, je to vždy otázka velkého významu.

Pokud je ideál nízký, výsledná akce bude na nízké úrovni. Zakládá-li se na vysokém ideálu, pak samotná akce bude také vznešená. V obou případech je důstojnost člověka ovlivněna úrovní ideálu.

Muž, který hledá prestiž, bude jednat vypočítavě. Muž, který sleduje zisk, se bude chovat způsobem, který je dán tímto cílem. Stejně tak muž, který touží po moci a vlivu. Každý člověk ovládaný takovými touhami bude soustředěn na sebe a samozřejmě sestoupí do hlubin vulgárnosti.

Je žádoucí přijmout vyšší ideály, které předčí prestiž, zisk a moc a podle toho jednat. Konečným cílem Judo je aby lidé pracovali a žili ve prospěch společnosti jako celku, ne aby jen uspokojovali své vlastní sobecké touhy. Abychom pochopili skutečný význam Judo a jednali podle jeho ducha, znamená pochopit, že veškerá činnost by měla být založena na nejušlechtilejším ideálu. Skutečné studium Judo přirozeně vede ke kultivaci důstojnosti. [27]

 Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading