SHIZEN-TAI-NO-RI a využití zdrojů energie

Principy bojových umění zdůrazňují jednotu celého těla a ducha při vykonávání každé jednotlivé techniky. Z technického pohledu je cílem tohoto spojení získat schopnost provést techniku, která má potenciál rozhodnout, ukončit boj (Todome-waza), tohoto spojení lze vědomě dosáhnout jen při naplnění principu SHIZEN-TAI-NO-RI.
Z tohoto důvodu energetické zdroje techniky tvoří jak mentální, tak fyzická energie.

Mentální energie

Nejzákladnějším a nejdůležitějším zdrojem energie v Budo je zdroj mentální. Pro maximální využití fyzické energie je nezbytné mít plnou mentální kontrolu, která se skládá:

 • ze stabilních emocí, klidného duševního stavu Fudoshin,
 • z psychické kontroly Zanshin,
 • z kontroly energie Ki.

Fudoshin (不 動心)

Je klidný duševní stav (stabilní emoce). Je to schopnost zachovat klid v situaci, kdy jsme pod tlakem. Fudoshin vyžaduje odhodlání bojovat bez ohledu na výsledek! Opírá se o vnitřní přesvědčení, že bojujeme za správnou věc a že situace už není jinak řešitelná. Člověk mající Fudoshin si udrží stav vnitřního klidu i uprostřed konfliktu. Fudoshin se často překládá jako „nehybná mysl“. Je to stav neochvějné vůle, kdy postupujeme v před s duchem neovlivněným překážkami ve zvolené cestě. Je to dosažení čisté a odhodlané mysli. [42]
Říká se, že Fudoshin slouží jako štít srdce.
Velký japonský šermíř Tsukahara Bokuden (塚 原 卜 伝, 1489 - 6. března 1571) řekl: „Duševní klid, nikoli dovednost, je známkou zralého samuraje.“ O této osobnosti více v kapitole Intuice (Feeling) je důležitější než technika.
Uklidnění mysli a stabilizace emocí je důležité pro koncentraci, na základě které může vzniknout „Zanshin“.

Zanshin

ZanshinZanshinJe neustálé reálné vnímání a vyhodnocování situace, ve které se v daném okamžiku nalézáme, je stavem celkové připravenosti, doslova přeloženo znamená „mysl beze zbytku“[16] Jinými slovy Zanshin znamená, že si své tělo, mysl a okolí neustále uvědomujeme, aniž bychom se ale stresovali. Je to bdělost bez námahy, či je to stav vědomí, uvolněné bdělosti.
V širším významu Zanshin znamená žít život se záměrem, místo abychom se bezmyšlenkovitě stávali oběťmi toho, co nám přichází do cesty.
Zanshin je nezbytný zejména pro cítění či vcítění se do soupeře (feeling), pro provedení Oji-waza (techniky odpovědi).

Feeling

Neboli tušení, vnitřní pocit, instinkt, cítění či vycítění je záležitostí páteřního (míšního) vnímání. Je nástrojem pro zachycení mentálního pohybu agresora, tzn. vycítění spuštění útoku před počátkem fyzického pohybu agresora. Což obránci, v ideálním případě, umožňuje spustit reakci ještě před fyzickou akcí agresora a zachytit jej v Kyo na samém počátku útoku. Feeling je základním předpokladem pro úspěch v boji. Opírá se však o Zanshin, který je pro něj nezbytnou podmínkou.

Ki

KiKiJe vše obklopující životní energie proudící k nám z vesmíru, kolující v našem těle. V Číně je nazývána Čchi, v Indii Prána. Ki je používána v orientální medicíně, přírodovědě, architektuře i bojových uměních. Orientální medicína popisuje Ki jako souhrn energií:

 • chemické i fyzikální,
 • biologické,
 • vně i uvnitř organismu.


Ki proudí v jednotlivých vnitřních orgánech, dochází k její výměně s vnějším prostředím. Oběh Ki v organismu probíhá zejména v meridiánech (akupunkturních drahách), její oběh a funkci lze ovlivnit působením na akupunkturní body, výživou, tělesnou i duševní činností, emocemi, léky.

V Budo se Ki využívá:

 • při meditaci,
 • při Feelingu (vycítění) slouží jako tzv. radar pro vycítění spuštění útoku agresora,
 • při předání energie navyšuje doposud vytvořenou fyzickou (kinetickou) energii,
 • při Kappo k nápravě stavu.


Zdraví v chápání čínské medicíny znamená, že Ki může bez blokád volně proudit. Bloky na toku energie Ki vedou k nemoci. Akupunktura, masáže a meditace (vizualizace) byly vyvinuty, aby zajišťovaly neomezený tok Ki. V tomto kontextu byla praktikována i bojová umění. Správně a komplexně studované bojové umění otevírá energetické kanály, odstraňuje blokády a harmonizuje tok energie Ki. Tuto energii lze řídit a šířit vědomou mentální činností. Vědomé fyzické cvičení vede Ki k toku do částí těla, na které se člověk soustředí, a i mimo ně např. do cíle. [38]

Fyzická energie

Fyzickou energii tvoří:

 • vnitřní fyzická síla,
 • vnější fyzická síla,
 • dynamika těla.

Vnitřní fyzická síla

Zdroje energieZdroje energieJe vytvářena přes kontrolované stažení a uvolnění různých skupin svalů. Stažením svalů vzniká pomyslné zkroucení, napětí a tlak. Technicky se svaly mohou jen smrštit, zatímco svaly spolu s kostrou mohou kontrakcí využívat tzv. „elastickou energii“[2]

Vnější fyzická síla

Čerpání vnější fyzické síly je založeno na principu akce a reakce vnitřní síly na vnější prostředí tj. reakce na tlak nebo otáčení, proti předmětům z vnějšího okolí jako je podlaha nebo zeď atd. Využití vnější síly je umožněno díky gravitaci. Nebo-li vnější fyzická síla je čerpána z podložky či opory. [2]

Dynamika těla

Je výsledkem spolupůsobení vnitřní a vnější síly. Energie vzniká, přenáší se a předává díky vzájemnému působení těchto základních pohybů těla:

 • vibrace,
 • rotace,
 • přesun,
 • zvýšení těžiště,
 • snížení těžiště,
 • kyvadlo. [2]


Z hlediska energetického potencionálu se zpravidla snažíme prioritně využívat dynamiku těla, jsou však specifické techniky a situace, kdy využíváme pouze svalovou sílu (vnitřní fyzická síla) a vnější fyzickou sílu bez zapojení dynamiky těla. Pohyb vykonává pouze končetina nebo končetiny, a to bez nebo jen s minimálním pohybem těla.

Relax svalů

Potenciální velikost svalové síly je dána velikostí a kvalitou svalů a dále je dána rozdílem dvou stavů svalů. V prvním stavu jsou svaly uvolněné ve druhém kontrahované. Proto je potřebné se v průběhu cvičení naučit mít svaly uvolněné. Získat tuto schopnost uvolnění v průběhu techniky je snad nejtěžší na celém studiu. Schopnost uvolnění na jedné straně souvisí s fází motorického učení, ale mnohem více je ovlivněna psychikou studenta. Schopnost uvolnění je potřebná pro správné provedení celé techniky, avšak pro správné předání (Snap, Kime) je nezbytná. Ze ztuhlého, zatnutého svalstva nejsme schopni provést ostrý Snap. Ani kontrakci u Kime nesmíme chápat jako strnulé zatnutí svalů, ale pouze jako elastické napětí, které umožňuje a usměrňuje tok energie Ki do cíle. Nevhodná kontrakce tok Ki znemožňuje.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading