Kuzushi

Kuzushi je

 • druhou či první fází technik sekundární Todome-waza (v závislosti od techniky a její aplikace),
 • třetím principem sebeobrany,
 • vychýlení soupeře (agresora).

Vychýlením rozumíme změnu polohy těžiště za účelem narušení stability agresora - útočníka.

Kuzushi slouží

k rozbití útočníkova SHIZEN-TAI-NO-RI k uvedení jeho těla do nestabilní pozice neboli k jeho KYO.

Těžiště těla

Teziste_ona_onTeziste_ona_onTěžiště těla je působiště výslednice všech tíhových sil působících na jednotlivé segmenty těla. Výslednice všech momentů tíhových sil vzhledem k ose procházející těžištěm je rovna nule. Poloha těžiště těla vyjadřuje rozložení jeho hmotnosti.

V základním anatomickém postoji Musubi-dachi (stoj spatný, paže podél těla) se celkové těžiště těla nachází přibližně ve výši 2. křížového obratle, u žen je to asi o 1 – 2 % níže než u mužů (rozdílné rozměry pánve). Zjednodušeně můžeme říci, že těžiště člověka je asi dva palce pod pupíkem.

Je potřebné dále zdůraznit, že v některých pozicích těla nemusí být těžiště uvnitř těla, což může znesnadňovat provedení technik např. hodů. Pro lidské tělo platí, že těžiště není pevný bod umístěný v určité části těla. Jak se mění poloha těla, mění se i umístění těžiště. Např. při vzpažení se posouvá vzhůru, pokud se nakloníme stranou nebo se předkloníme, těžiště se ocitne mimo tělo.
T_mimo_teloT_mimo_telo

Stabilita těla

Těžiště těla úzce souvisí se stabilitou člověka v jednotlivých postojích a polohách se musí nacházet nad místem opory (základnou). Je-li plocha základny malá zvyšuje se náročnost na koordinaci a sílu. Stojící člověk se udrží na nohou tak dlouho, dokud jeho těžnice prochází plochou vymezenou jeho chodidly. Proto je také obtížné, stát dlouhou dobu na jedné noze.

Těžiště trupu sedícího člověka je uvnitř těla blízko páteře, asi 20 centimetrů nad pasem. Spustíte-li z tohoto bodu těžnici, prochází židlí vzadu za chodidly. Pokud chce člověk vstát, musí tato těžnice procházet mezi chodidly. Pokud vstáváme ze židle, musíme buď naklonit tělo dopředu a přemístit tak těžiště, nebo posunout nohy dozadu, abychom dostali základnu pod těžiště. Při vstávání ze židle to tak skutečně provádíme. Proto chceme-li někoho hodit musíme vlastní základnu a těžiště dostat pomocí Tsukuri (nástupu) pod těžiště soupeře - útočníka.

Tělo je ve stabilní pozici pokud:

 • je vektorový součet všech sil, které na něj působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule,
 • je člověk schopen tyto účinky sil a momentů překonat vlastní silou.


Stabilitu těla určuje práce, kterou musíme vykonat, abychom tělo uvedli ze stálé rovnovážné polohy do polohy vratké.
\begin{equation}
    W=F_{G}h= m\ g\ h\qquad [kg\ 9,81\ m^{2}\ s^{-2}]= [J]
\end{equation}
Stabilita těla je tím větší, čím:

 • je tělo těžší,
 • má níže těžiště,
 • je větší vzdálenost svislé těžnice od klopné hrany.


Tři varianty kdy tělo zaujímá rovnovážnou polohu:
1) Stálou neboli stabilní rovnovážnou polohu má tělo, které se po vychýlení z této polohy opět do ní samo vrací.
Ve stálé rovnovážné poloze je těžiště těla v nejnižší možné poloze a tělo má nejmenší potenciální tíhovou energii. Při každém vychýlení těla z této polohy se těžiště těla přemísťuje do větší výšky a potenciální tíhová energie tělesa se zvětšuje.
2) Vratkou neboli labilní rovnovážnou polohu má tělo, které se po vy­chýlení z této polohy do ní samovolně nevrátí, ale přechází do nové stálé polohy.
Ve vratké rovnovážné poloze je těžiště v nejvyšší možné poloze a tělo má největší potenciální tíhovou energii. Při vychýlení těla z této polohy jeho těžiště klesá a potenciální tíhová energie tělesa se zmenšuje. Jdeme do nižšího a tím stabilnějšího postoje.
3) Volnou neboli indiferentní rovnovážnou polohu má tělo, které po vychýlení zůstává v jakékoli nové poloze. Po vychýlení těla z původní polohy se výška jeho těžiště, tedy ani potenciální tíhová energie nemění.

Princip Kuzushi

Princip Kuzushi spočívá v:

 • pohybu těžiště od základny,
 • přenesení těžiště v určitém směru tak, aby se pomyslná kolmice (těžnice) spuštěná z těžiště posunula k hraně základny (ke klopné hraně).


Hrany základny tvoří:

 • spojnice palců nohou,
 • spojnice pat,
 • malíkové hrany nohou.


Význam pochopení termínu Kuzushi je pro efektivní sebeobranu naprosto zásadní. Je nutné si uvědomit, že Kuzushi je třetím principem sebeobrany, který vede ke KYO soupeře, které je nezbytné k provedení konečné techniky. Kuzushi limituje úspěšné provedení techniky.

Při vychýlení zpravidla působíme silou těla v kolmici na hranu základny (klopná hrana, osa otáčení).
Po narušení stability se agresor ocitá v nerovnovážné poloze, kterou využíváme pro provedení techniky. Správné vychýlení umožňuje překonat i fyzicky silnějšího soupeře. Říká se, že dobře provedené vychýlení je 75% úspěšnosti techniky.

Při studiu Kuzushi-waza rozlišujeme dva základní způsoby vychylování soupeře z rovnováhy. Při prvém způsobu je stojící soupeř vychylován na místě, usměrněním do některého z osmi základních směrů vychýlení (Happo-no-kuzushi). Při druhém způsobu je přiveden do vychýlení za pohybu (Hando-no-kuzushi).

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2018 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading