Kuzushi

Kuzushi je

 • druhou či první fází technik sekundární Todome-waza (v závislosti od techniky a její aplikace),
 • třetím principem sebeobrany,
 • vychýlení soupeře (agresora).

Vychýlením rozumíme změnu polohy těžiště za účelem narušení stability agresora - útočníka.

Těžiště těla

Teziste_ona_onTeziste_ona_onTěžiště těla je působiště výslednice všech tíhových sil působících na jednotlivé segmenty těla. Výslednice všech momentů tíhových sil vzhledem k ose procházející těžištěm je rovna nule. Poloha těžiště těla vyjadřuje rozložení jeho hmotnosti.

V základním anatomickém postoji Musubi-dachi (stoj spatný, paže podél těla) se celkové těžiště těla nachází přibližně ve výši 2. křížového obratle, u žen je to asi o 1 – 2 % níže než u mužů (rozdílné rozměry pánve). [23] Zjednodušeně můžeme říci, že těžiště člověka je asi dva palce pod pupíkem.

Je potřebné dále zdůraznit, že v některých pozicích těla nemusí být těžiště uvnitř těla, což může znesnadňovat provedení technik např. hodů. Pro lidské tělo platí, že těžiště není pevný bod umístěný v určité části těla. Jak se mění poloha těla, mění se i umístění těžiště. Např. při vzpažení se posouvá vzhůru, pokud se nakloníme stranou nebo se předkloníme, těžiště se ocitne mimo tělo.
T_mimo_teloT_mimo_telo

Stabilita těla

Těžiště těla úzce souvisí se stabilitou člověka v jednotlivých postojích a polohách se musí nacházet nad místem opory (základnou). Je-li plocha základny malá zvyšuje se náročnost na koordinaci a sílu. Stojící člověk se udrží na nohou tak dlouho, dokud jeho těžnice prochází plochou vymezenou jeho chodidly. Proto je také obtížné, stát dlouhou dobu na jedné noze.

Těžiště trupu sedícího člověka je uvnitř těla blízko páteře, asi 20 centimetrů nad pasem. Spustíte-li z tohoto bodu těžnici, prochází židlí vzadu za chodidly. Pokud chce člověk vstát, musí tato těžnice procházet mezi chodidly. Pokud vstáváme ze židle, musíme buď naklonit tělo dopředu a přemístit tak těžiště, nebo posunout nohy dozadu, abychom dostali základnu pod těžiště. Při vstávání ze židle to tak skutečně provádíme. [22] Proto chceme-li někoho hodit např. na O-goshi musíme vlastní základnu a těžiště dostat pomocí Tsukuri (nástupu) pod těžiště soupeře - útočníka.

Tělo je ve stabilní pozici pokud:

 • je vektorový součet všech sil, které na něj působí, i vektorový součet všech momentů těchto sil rovný nule,
 • je člověk schopen tyto účinky sil a momentů překonat vlastní silou.


Stabilitu těla určuje práce, kterou musíme vykonat, abychom tělo uvedli ze stálé rovnovážné polohy do polohy vratké.
\begin{equation}
    W=F_{G}h= m g h\qquad [kg 9,81 m^{2} s^{-2}]= [J]
\end{equation}
Stabilita těla je tím větší, čím:

 • je tělo těžší,
 • má níže těžiště,
 • je větší vzdálenost svislé těžnice od klopné hrany.


Tři varianty kdy tělo zaujímá rovnovážnou polohu:
1) Stálou neboli stabilní rovnovážnou polohu má tělo, které se po vychýlení z této polohy opět do ní samo vrací.
Ve stálé rovnovážné poloze je těžiště těla v nejnižší možné poloze a tělo má nejmenší potenciální tíhovou energii. Při každém vychýlení těla z této polohy se těžiště těla přemísťuje do větší výšky a potenciální tíhová energie tělesa se zvětšuje.
2) Vratkou neboli labilní rovnovážnou polohu má tělo, které se po vy­chýlení z této polohy do ní samovolně nevrátí, ale přechází do nové stálé polohy.
Ve vratké rovnovážné poloze je těžiště v nejvyšší možné poloze a tělo má největší potenciální tíhovou energii. Při vychýlení těla z této polohy jeho těžiště klesá a potenciální tíhová energie tělesa se zmenšuje. Jdeme do nižšího a tím stabilnějšího postoje.
3) Volnou neboli indiferentní rovnovážnou polohu má tělo, které po vychýlení zůstává v jakékoli nové poloze. Po vychýlení těla z původní polohy se výška jeho těžiště, tedy ani potenciální tíhová energie nemění.

Kuzushi slouží

k rozbití útočníkova SHIZEN-TAI-NO-RI k uvedení jeho těla do nestabilní pozice neboli k jeho KYO.

Princip Kuzushi

Princip Kuzushi spočívá v:

 • pohybu těžiště od základny,
 • přenesení těžiště v určitém směru tak, aby se pomyslná kolmice (těžnice) spuštěná z těžiště posunula k hraně základny (ke klopné hraně).


Hrany základny tvoří:

 • spojnice palců nohou,
 • spojnice pat,
 • malíkové hrany nohou.

Význam pochopení termínu Kuzushi je pro efektivní sebeobranu naprosto zásadní. Je nutné si uvědomit, že Kuzushi je třetím principem sebeobrany, který vede ke KYO soupeře, které je nezbytné k provedení konečné techniky. Kuzushi limituje úspěšné provedení techniky.

Princip vychýlení i metody jeho provádění nás učí plně chápat, jak důležitý význam má v praxi porušení protivníkovy rovnováhy. Bez správného držení těla (postoje) nelze provést přesné vychýlení soupeře. Jigoro Kano učil, že v praktikách starých škol JU JUTSU, byl jejich technický úspěch zaručen v okamžiku, kdy útočník ztratil rovnováhu. Soupeř může sám ztratit rovnováhu, nebo může být do tohoto stavu přiveden.

Při vychýlení zpravidla působíme silou těla v kolmici na hranu základny (klopná hrana, osa otáčení).
Po narušení stability se agresor ocitá v nerovnovážné poloze, kterou využíváme pro provedení techniky. Správné vychýlení umožňuje překonat i fyzicky silnějšího soupeře. Říká se, že dobře provedené vychýlení je 75% úspěšnosti techniky.

 

Formy Kuzushi

Při studiu Kuzushi-waza rozlišujeme dva základní způsoby vychylování soupeře z rovnováhy.

Happo-no-kuzushi

Při prvém způsobu je stojící soupeř vychylován na místě, usměrněním do některého z osmi základních směrů vychýlení (Happo-no-kuzushi).

Kuzushi 1Kuzushi 1Kuzushi 2Kuzushi 2Kuzushi 3Kuzushi 3


KODOKAN JUDO učí, že soupeřovu rovnováhu můžeme porušit do osmi základních směrů. O směru vychýlení rozhoduje pozice chodidel Ukeho a směr síly způsobující Kuzushi viz obrázek Kuzushi 1 -3. Nejsnáze lze porušit rovnováhu přímo vpřed, vzad ve směru pomyslné přímky, která v pravém úhlu protíná střed spojnice procházející středy obou chodidel protivníka.
HaponokuzushiHaponokuzushiVychylujeme tlakem nebo tahem v kolmici na spojnici pat či palců, tak abychom těžiště vychýlili za hranu vychýlení. Hrana vychýlení v tomto případě prochází zadní stranou pat nebo špičky palců. K vychýlení v závislosti na tahu či tlaku dochází vpřed nebo vzad. Podstatným tedy je zatížení či odlehčení pat.
Vychylujeme v ose spojnice pat, tak abychom těžiště vychýlili k jedné noze. Hrana vychýlení v tomto případě prochází malíkovou stranou chodidla ke které je posunuto těžiště vychýlením.

Osm směrů Happo-no-kuzushi: [17]

 • MIGI USHIRO (ATO) SUMI – do pravého zadního rohu,
 • HIDARI USHIRO (ATO) SUMI – do levého zadního rohu,
 • MA USHIRO – dozadu,
 • MIGI YOKO – doprava,
 • HIDARI YOKO – doleva,
 • MIGI MAE SUMI – do pravého předního rohu,
 • HIDARI MAE SUMI – do levého předního rohu,
 • MAN MAE – dopředu.


Poznámka: V literatuře (LORENZ, Vladimír, KITAYAMA, Junyu. Sebeobrana. Praha: Naše vojsko, 1963. 171 s. ISBN 28-057-63.) se uvádí Migi-ato-sumi. Ato a Ushiro pro tento případ můžeme považovat za synonyma. Migi-ushiro-(ato)-sumi znamená směr do pravého zadního rohu.


Hando-no-kuzushi

Při druhém způsobu je přiveden Uke (v sebeobraně útočník) do vychýlení za pohybu. Hando-no-kuzushi rozvíjí principy Happo-no-kuzushi.
Díky prvnímu Newtonovu pohybovému zákonu - zákonu setrvačnosti, z fyziky víme, že každé těleso projevuje snahu zabránit změně rychlosti pohybu, a to nejen její velikosti, ale i směru pohybu.
„Každé těleso setrvává v relativním klidu nebo v rovnoměrném přímo­čarém pohybu, dokud není přinuceno silovým působením jiných těles tento pohybový stav změnit.“

Vychýlit útočníka znamená udělit mu v daném směru zrychlení.


Hmotnost m tělesa je fyzikální veličina, která charakterizuje setrvačnost tělesa. Čím větší hmotnost má těleso, tím větší síla je nutná k tomu, aby bylo dosaženo požadované zrychlení, tzn. tím obtížněji lze těleso uvést do pohybu.
\begin{equation}
  a= \frac{F}{m}    [ ms^{-2} ]
\end{equation}
Dále je potřeba počítat s vlastní vůlí a silou útočníka. Proto v souladu s principem Seiryoku-zenyo „maximální efektivnost“ nebo „co nejúčinněji“ používáme pro vychýlení soupeře v pohybu jeho energii, kterou jen usměrňujeme do potřebného směru. Při dodržení principů správného držení těla SHIZEN-TAI-NO-RI s přizpůsobením JU využíváme síly soupeře s přidáním nezbytného množství vlastní energie pro jeho vychýlení a následné zneškodnění. Často se uvádí tzv. zásada deseti, kde k osmi jednotkám síly soupeře přidáme dvě jednotky síly vlastní a tím jej uvedeme do KYO.

Základní metody Kuzushi-waza jsou:

 • Techniky využívající protivníkovy hybné síly k vyvedení z rovnováhy.
 • Techniky využívající tahu či tlaku k vyvedení z rovnováhy.
 • Techniky využívající nárazu nebo šoku k vyvedení z rovnováhy.
 • Techniky umožňující naráz podmetat a tlačit protivníka druhým směrem.
 • Techniky zaměstnávající psychiku soupeře (útočníka) či odvádějící jeho pozornost.

Tori-waza-no-kata

K podrobnějšímu objasnění principů vychýlení za pohybu (Hando-no-kuzushi) používáme Tori-waza-no-kata. V základní formě je kata cvičena bez ceremoniálu, důraz je ve výuce položen na práci těla.
Tori-waza využívá všech osmi základních směrů vychýlení. Směry v Tori-waza jsou pojmenovány z pohledu Uke. Uke je ten kdo padá, je to ten na kom jsou techniky demonstrovány. Tori je ten kdo techniky demonstruje. Tori odpovídá na pohyb Ukeho.

 

Migi-ushiro-sumi-kuzushi

(vychýlení do pravého zadního rohu)
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí levou nohou a levou rukou chytá Toriho za pravý límec. V okamžiku úchopu Tori vykročí pravou nohou dovnitř Ukeho postoje a pravou rukou provádí velký vnější kruh. V aplikaci Sho-mawashi-uchi. Pravá ruka Toriho pokračuje v pohybu, čímž prolamuje levou ruku Ukeho a zajíždí do jeho podpaží. Tori se pravým bokem dostává do kontaktu s tělem Ukeho.
Kuzushi (vychýlení): V návaznosti na Tsukuri Tori tělem vychýlí Ukeho mírně vpravo vzad. Vychýlení usměrňuje Tori do směru levou rukou na pravém ramenní Ukeho. Velikost vychýlení kontroluje Tori pravou rukou přes levé podpaží Ukeho. Zdrojem energie pro vychýlení je vykročení Toriho levou nohou do směru Migi-ushiro-sumi.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes posun těla hází Ukeho do pravého zadního rohu, pád usměrňuje rukama.
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (posun).
 

Hidari-ushiro-sumi-kuzushi

(vychýlení do levého zadního rohu)
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí levou nohou a levou rukou chytá Toriho za pravý límec. V okamžiku úchopu Tori vykročí pravou nohou vně Ukeho postoje a pravou rukou provádí velký vnitřní kruh. V aplikaci Haisho-mawashi-uchi. Pravá ruka Toriho pokračuje v pohybu, čímž prolamuje levou ruku Ukeho v loktu a zajíždí do jeho podpaží. Tori se pravým bokem dostává vlevo vedle Ukeho.
Kuzushi (vychýlení): Tori pokládá levou ruku na levé rameno Ukeho. Tori obě ruce spojuje a vytváří tím páku Ude-garami. Tori se vytočí zády do směru Hidari-ushiro-sumi. V návaznosti na Tsukuri Tori tělem vychýlí Ukeho mírně vlevo vzad. Vychýlení usměrňuje Tori do směru pomocí Ude-garami. Velikost vychýlení kontroluje Tori přes pohyb těla (zakročení). Zdrojem energie pro vychýlení je zakročení Toriho levou nohou do směru Hidari-ushiro-sumi.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori pomocí páky Ude-garami přes posun těla (zakročení pravé nohy) a snížení těžiště (zakleknutí na pravé koleno) hází Ukeho do levého zadního rohu. Při zakleknutí Tori uvolňuje páku!
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (posunutí, snížení těžiště).
 

Ma-ushiro-kuzushi

(vychýlení v zad)
Při Ma-ushiro je směr pohybu Ukeho z počátku vpřed, tento pohyb je převeden Torim přímo vzad.
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí pravou nohou a pravou rukou provádí Shomen-tettsui-uchi na Toriho. V okamžiku počátku útoku Tori vykročí levou nohou vně Ukeho postoje. Tori levou rukou kontroluje pravou ruku Ukeho a pravou upaženou rukou provádí zastavení Ukeho. V aplikaci Haito-uchi. Tori se pravým bokem dostává vedle pravého boku Ukeho.
Kuzushi (vychýlení): Tori absorbuje kinetickou energii Ukeho prostřednictvím výměny (switche) nohou. Při výměně Tori stahuje přední (levou) nohu k pravé a zároveň pravou nohu vysouvá. Nesmí však dojít k posunutí těžiště Toriho vzad. V návaznosti na vysunutí pravé nohy vpřed Tori tělem vychýlí Ukeho mírně vzad. Velikost vychýlení kontroluje Tori přes pohyb těla (vykročení). Zdrojem energie pro vychýlení je vykročení Toriho pravou nohou vpřed.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes posun těla (vykročení pravé nohy) hází Ukeho v zad do Ushiro-ukemi.
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (posunutí těžiště).
 

Migi-yoko-kuzushi

(vychýlení vpravo)
Při Migi-yoko je Uke vychýlen Torim vpravo.
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí pravou nohou a pravou rukou provádí úchop Toriho levého límce (Hidari-eri-dori). V okamžiku počátku útoku Tori vykročí levou nohou vně Ukeho postoje do postoje s vnitřním napětím (Hangetsu-dachi nebo Sanchin-dachi dle potřeby). Tori levou rukou kontroluje pravou ruku Ukeho a pravou rukou provádí Age-teisho-uchi na bradu Ukeho.
Kuzushi (vychýlení): Tori dále provádí Tate-empi-uchi do ohbí lokte Ukeho, loket přitáhne na osu těla a provádí rotaci vpravo, čímž vytáčí Ukeho do směru Migi-yoko a vychyluje ho. V závěru rotace Tori provádí mírné kyvadlo, čímž zvyšuje vychýlení.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes posun těla (zakročení pravé nohy) hází Ukeho do směru Migi-yoko do Ushiro-ukemi.
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (rotace, kyvadlo a posunutí těžiště).
 

Hidari-yoko-kuzushi

(vychýlení vlevo)
Při Hidari-yoko je Uke vychýlen Torim vlevo.
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí levou nohou a levou rukou provádí úchop Toriho pravého límce. V okamžiku počátku útoku Tori vykročí pravou nohou vně Ukeho postoje. Tori současně s vykročením levou rukou kontroluje levý loket a pravou ruku levé rameno Ukeho.
Kuzushi (vychýlení): Tori dále provádí úhyb Tai-sabaki vytáčí sebe i Ukeho přes jeho levou ruku zády do směru Hidari-yoko. Tori vychyluje přes výkrut levé paže Ukeho.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes posun těla (zakročení pravé nohy) a snížení těžiště hází Ukeho do směru Hidari-yoko do Ushiro-ukemi. V okamžiku zakleknutí Tori pouští Ukeho.
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (rotace, posunutí a snížení těžiště).
 

Migi-mae-sumi-kuzushi

(vychýlení do úhlopříčky vpravo vpřed)
Při Migi-mae-sumi je Uke vychýlen Torim do úhlopříčky vpravo vpřed.
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí pravou nohou a pravou rukou provádí Shomen-tettsui-uchi na Toriho. V okamžiku počátku útoku Tori vykročí pravou nohou, levou rukou měkce svádí pravou ruku Ukeho. V aplikaci Tori provádí Soto-shuto-uchi na krk či líci Ukeho.
Kuzushi (vychýlení): Současně s Tsukuri Tori pravou ruku pokládá na pravé rameno Ukeho a vytáčí sebe i Ukeho do směru Migi-mae-sumi.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes rotaci těla hází Ukeho do směru Migi-mae-sumi do Migi-mae-ukemi.
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (rotace a posunutí těžiště).
 

Hidari-mae-sumi-kuzushi

(vychýlení do úhlopříčky vlevo vpřed)
Při Hidari-mae-sumi je Uke vychýlen Torim do úhlopříčky vlevo vpřed.
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí pravou nohou a pravou rukou provádí Shomen-tettsui-uchi na Toriho. V okamžiku počátku útoku Tori vykročí levou nohou vně pohybu Ukeho, pravou rukou měkce svádí pravou ruku Ukeho. Levou ruku Tori pokládá do podpaží a na triceps.
Kuzushi (vychýlení): Současně s Tsukuri se Tori přes rotaci těla přetáčí do směru Hidari-mae-sumi a tím vychyluje Ukeho do daného směru.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes rotaci těla, případně ještě přes posun (vykročení) hází Ukeho do směru Hidari-mae-sumi do Hidari-mae-ukemi.
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (rotace a posunutí).
 

Man-mae-kuzushi

(vychýlení přímo vpřed)
Při Man-mae je Uke vychýlen Torim přímo vpřed.
Základní požadavky na techniku:
Tori a Uke stojí vzpřímeně čelem proti sobě v Heiko-dachi na vzdálenost jednoho vykročení.
Tsukuri (nástup): Uke vykročí pravou nohou a pravou rukou provádí Shomen-tettsui-uchi na Toriho. V okamžiku počátku útoku Tori vykročí pravou nohou, levou rukou měkce svádí pravou ruku Ukeho.
Kuzushi (vychýlení): V návaznosti na Tsukuri Tori provádí snížení těžiště, přičemž nasazuje hřbet pravé ruky na vnitřní stranu stehna Ukeho levé nohy čímž jej vychyluje. V následující fázi Kake pravá ruka Toriho opisuje velký vertikální kruh.
Kake (rozhodnutí, provedení, hod): Tori přes snížení těžiště a rotaci těla hází Ukeho do směru Man-mae do Migi-mae-ukemi. Při hodu je prioritně využito kinetické energie Ukeho.
Dominatní část těla: Te (ruce) vedené skrze pohyb těla (rotace a snížení těžiště).

Aplikace Tori-waza-no-kata

Aplikace osmi směrů vychýlení pro vybrané techniky Nage-waza.
 

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading