Vyhodnocení situace skze Zanshin

K vyhodnocení situace dochází skrze Zanshin. Jak již bylo řečeno Zanshin je neustálé reálné vnímání a vyhodnocování situace, ve které se v daném okamžiku nalézáme. Je stavem celkové připravenosti. K hodnocení situace v boji nedochází skrze myšlení, ale skrze feeling (vycítění) reflex (páteřní – míšní vnímání).

Při studiu technik se v hodnocení zapojuje kromě feelingu mnohem více myšlení pomocí kterého korigujeme studovanou techniku a to zejména v prvních dvou fázích motorického učení (generalizace, diferenciace).

a) V boji u technik hodnotíme:

  • Zda bylo technikou dosaženo Todome, pak jen kontrolujeme soupeře.
  • Zda technika způsobila KYO, jak silné? Dle toho pak provádíme následné techniky (Renzoku-kokegi-waza) za účelem dosažení Todome.
  • Zda se v průběhu akce nezměnil počet útočníků či jiné podmínky např. zbraně.


b) Při studiu technik hodnotíme:

  • Práci těla, konexi a relax.
  • Schopnost předání energie

Přínos pochopení principů

Pro úspěšný vývoj každého studenta bojových umění je nutné uvědomit si přínos principů uvedených v této kapitole (Principy sebeobrany).

Pro názornost uvádíme následující příklad:
Máme muže o výšce 175 cm a hmotnosti 75 kg, který provede úder rukou. Hmotnost jeho horní končetiny je 3,7 kg. (Výpočet hmotností segmentů lidského těla.) V prvním sloupci provede úder bez aplikace výše uvedených principů - jen z ruky. Ve druhém sloupci využije uváděné principy. Dejme tomu, že vlastní rychlost končetiny bude v obou případech stejná 7 m/s.

Bez použití principůS využitím principů
Hybnost končetiny kterou provádí úder je
\begin{equation}
p= m\ v= 3,7\cdot 7 = 25,9\quad[kg\ m\ s^{-1}]\end{equation}
Hybnost celého těla (díky konexi) je
\begin{equation}
p= m\ v= 75\cdot7 = 525\quad[kg\ m\ s^{-1}]\end{equation}Navýšení hmotnosti od tlaku v okamžiku kontaktu. Reakce z podlahy se dle Hidetaki Nishiyami může rovnat 2-3 násobku tělesné hmotnosti. Použijeme nižší z hodnot.
\begin{equation}
p= 2\ m\ v= 2\cdot 75\cdot7 = 1050\quad[kg\ m\ s^{-1}]\end{equation}
Hidetaka Nishiyama uvádí, že rychlost předání energie bez použití principů je až 0,5 s, pak získáme sílu [F]
\begin{equation}F=\frac{p}{t}= \frac{m\ v}{t}= \frac{25,9}{0,5}\quad[kg\ m\ s^{-2}]=51,8\quad[N]\end{equation}
Hidetaka Nishiyama uvádí, že je možné dosáhnout rychlosti předání energie až 0,01s. Britský matematik a fyzik John D. Barrow uvádí rychlost předání 0,005 s. Použijeme vyšší z hodnot.
\begin{equation} F=\frac{p}{t}= \frac{2\ m\ v}{t}= \frac{1050}{0,01}\quad[kg\ m\ s^{-2}]=105.000\quad[N] \end{equation}Ztráta síly (energie) způsobená deformací v kloubech 30%.
\begin{equation}F_{\Delta }= 0,7 F= 0,7\cdot 105.000 =73.500\quad[N]\end{equation}
Tato síla bude do cíle předávána přes celou pěst tzn. cca 24 \(cm^{2}\). Tlak [p] poté bude nabývat hodnot
\begin{equation}
p=\frac{F}{S}= \frac{51,8}{0,0024}= 21.583\quad[Pa=Nm^{-2}]
\end{equation}Tlak v kontaktní ploše je 21,583 KPa
Tato síla bude do cíle předávána přes úderovou plochu Seiken tzn. cca 8 \(cm^{2}\).
\begin{equation}
p=\frac{F_\Delta }{S}= \frac{73.500}{0,0008}= 91.875.000\quad[Pa=Nm^{-2}]
\end{equation}Tlak v kontaktní ploše je 91.875 KPa = 91,875 MPa, což převyšuje výpočtovou pevnost v tlaku běžně vyráběných betonů.

 

Testy techniky

K hodnocení ve fázi studia používáme testy.

Test správné práce těla a konexe

Je důležité mít techniku pod kontrolou od samého jejího počátku. V tomto smyslu to znamená mít detailní informaci o práci těla a o možnostech jejího otestování. Obzvláště v bojových uměních vzniká celá řada mylných teorií o tom, jak má být technika prováděna. Z těchto důvodů je potřebné často a správně provádět testy, které odhalí nedostatky ve vedení techniky.
Pro otestování prvních tří fází techniky Gyaku-zuki je vhodné použít „Odporový test vedení techniky“.

Tento test slouží k otestování:

  • práce těla (dynamiky těla - rotace),
  • konexe (spojení těla a ruky) a trajektorie techniky (dráhy techniky),
  • timingu techniky (časování techniky) plynulé předávání energie, narůstající s každou fází.


Test se neprovádí dynamicky. Celý průběh techniky je řízen dechem. Od počátku testu je nutné efektivní využití podložky. Testovaný provádí plynulou rotaci těla stržením předního boku zpět pomocí tlaku od kostrče pod přední nohu, z přední nohy (chodidla) je tlak přenesen do chodidla zadní nohy čímž vzniká rotace trupu. Ruka se pohybuje po přímce. Poslední opouští tělo loket. Těsně před dokončením rotace se loket nachází na ose těla v pozici malého Hiki-te. Dále se ruka pohybuje po ose těla vpřed se silnou oporou těla. Zdrojová ruka se stahuje do Hiki-te, kde v čase Snapu uzamyká celé tělo. Udírající ruka provádí pomalou rotaci kolem podélné osy. Dochází k narůstajícímu tlaku z podsazené kostrče pod chodidlo přední nohy, přes vnější napětí v oblasti třísel, stehen a pánve dochází k uzamčení postoje, což vede ke vzniku Kime. Testující musí mít plné pochopení testu a vytvářet vhodné podmínky pro test a soustavně kontrolovat testovaného.

Odporovy test 1Odporovy test 1Odporovy test 2Odporovy test 2


Odporovy test 3Odporovy test 3Odporovy test 4Odporovy test 4

obr. 1-4 – Odporový test vedení techniky

Testy předání energie

Pro ověření správnosti předání energie používáme dva základní testy:

  • Prvním testem je test ostrosti předání energie odstřelením cíle (do dlaně, nebo lapy) viz obr. 5-6. Tímto testem ověřujeme zejména timing techniky, zapojení těla a ostrost předání (snap a kime). Test se provádí ve dvojici. Testovaný provádí úder na lapu, partner drží lapu volně, nepůsobí proti úderu silou.
  • Druhým testem je test absorpce energie, kterým se zejména zkoumá konexe (spojení) kontaktní končetiny se správně zformovaným tělem, neboli schopnost přijmout v okamžiku kontaktu energii, přenést ji do podložky a zpět do cíle. Test se provádí ve dvojici. Testovaný se nachází v pozici předání energie, partner, v ose úderu, provádí nárazy dlaní ruky do úderové plochy (seiken) testovaného, jehož tělo se nesmí deformovat vlivem nárazu, jen přenáší energii do podložky a zpět do dlaně partnera.


Transport 3Transport 3Test předání energie 2Test předání energie 2

obr. 5-6 - Test ostrosti předání energie odstřelením cíle

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz | Techniku demonstruje: Josef BAMBUCH a Pavel HUK

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading