Předání energie

Předání energie je čtvrtou z fází technik primární Todome-waza navazující na transport.

K předání energie dochází přes úderové plochy obránce a skrz vitální body na těle agresora.

Skládá se ze dvou složek:

  • Snap – přídavná energie
  • Kime – ohnisko předání energie

Účel Snapu a Kime

Pomocí Snapu a Kime se dosahuje šoku soupeře, jehož intenzita je dána časem předání. Čím je předáno větší množství energie z hybnosti v kratším čase, tím je šok soupeřova organismu silnější (vznikne větší síla). Účelem Snapu a Kime je předání maximální energie v co možná nejkratším čase! Dle Hidetaki Nishiyami je člověk schopen předat tuto energii až v jedné setině sekundy (1/50 až 1/100 s). Dle matematika Johna D. Barrowa je doba předání u vyspělých karatistů i kratší než 5 milisekund! [8]
\begin{equation}
F= \frac{p}{t}= \frac{m\ v}{t} \qquad [kg\ m\ s^{-2}]= [N]
\end{equation}F - síla, p - hybnost, t - čas potřebný na předání energie (hybnosti), m - hmotnost, v - rychlost, [kg] - kilogram, [m] - metr, [s] - sekunda, [N] - Newton

Snap

Snap je:

  • Přídavná energie, navyšující doposud vytvořenou energii až 4x a to jak v rychlosti předání, tak i v její síle, v závislosti dle druhu techniky.
  • Druhý start techniky, ke kterému dochází při kožním (dermatologickém) kontaktu s cílem.
  • Počátkem předání energie v cíl. Je poslední fází techniky, kdy je ještě možné navýšit energii doposud vytvořenou.

Snap je řízen - spouštěn dechem. Říká se, že: „Dech udeří podložku“, v čase dermatologického kontaktu úderové plochy s cílem.
Snap vzniká ostrou kontrakcí (třesknutím) doposud maximálně relaxovaných břišních svalů. Dále se na snapu spolupodílí svaly celého trupu.
V některých technikách např. Age-uke, Soto-uke, Choku-zuki a jiných se snap projeví rotací předloktí.
Snap přechází v Kime, jehož délka je charakteristická pro jednotlivé techniky

Kime

Kime je ohnisko 決 め, které usměrňuje (koncentruje) doposud vytvořenou energii do jednoho bodu v prostoru i čase, tj. ohniska. Skrze toto ohnisko proudí energie do cíle. Umožňuje maximální využití energie do vytčeného cíle je výsledkem totální energie těla.

Kime vzniká zadržením kontrakce vzniklé při Snapu přes kontrakci svalů celého těla, vyjma svalů v oblasti krku, hlavy a kontaktní končetiny, které mají za úkol pouze správné spojení s tělem.

Pro Kime je nezbytné správné držení těla, které umožňuje optimální práci svalů např. tlak zádových svalů proti svalům břišním, správným směrem vedené napětí svalů v oblasti třísel a nohou. Tímto je zamezeno ztrátě energie (deformaci těla) způsobené zpětným nárazem (Zákon akce a reakce).

Díky usměrnění ostré kontrakce svalstva do linie techniky je umožněno směřování energie přes cíl.

Využití Kime (ohniska):

  • K šokovému nárazu kterého se používá u technik úderů, seků, kopů a tvrdých bloků. Přenos energie je směrován skrze cíl. Velikost šoku se závisí na rychlosti předání energie (1/50 až 1/100 s), čím větší množství energie je předáno v kratším čase, tím je šok větší (hlubší).
  • K budování tzv. stálé síly která se používá v technikách, kde je zapotřebí působit silou v delším časovém intervalu než cca 1/50 s. Jedná se zejména o techniky smetacích a měkkých bloků, chycení, tlačení, hodů a strhů, škrcení atd.

Tlak

Samotná kontrakce svalů bez tlaku do podložky však pozbývá smyslu. Tlak do podlahy je ve skutečnosti jednou z nejdůležitějších součástí Kime. K vytvoření tlaku do podložky používáme dech. Jedná se kontinuální tlak vzniklý při snapu.

Víme, že hmotnost [m] krát zrychlení [a] se rovná síle [F] (Zákon síly), součin hmotnosti [m] a rychlosti [v] je roven hybnosti [p] (Hybnost tělesa). Proto se v technikách snažíme zapojit ve prospěch techniky hmotnost celého těla, která vyvozuje do podložky tíhovou sílu. Tuto tíhovou sílu krátkodobě navyšujeme v čase Kime tlakem do podložky. Když použijeme tlak do podlahy, reakce z podlahy se dle Hidetaki Nishiyami může rovnat 2-3 násobku tělesné hmotnosti. (Lze to otestovat i v domácích podmínkách na osobní váze.) Jelikož je zřejmé, že v daný okamžik nepřibereme je tlak zrychlení, kterým navyšujeme gravitační zrychlení. Zrychlení od tlaku je obzvlášť důležité v krátké vzdálenosti, kdy nelze rozvíjet velký pohyb a tím produkovat velkou hybnost a používané postoje jsou krátké, tedy méně stabilní.

Tlak je přídavným zrychlením, které umožní plné předání síly z hybnosti .

Maximální vliv Snapu a Kime můžeme vyjádřit následovně.
\begin{equation}
  F= \frac{3p}{t/4}= \frac{3m\ v}{t/4}\qquad [kg\ m\ s^{-2}]= [N]
\end{equation}

Dech

Pro aplikaci maximálního tlaku do podlahy používáme dech, reakce z podlahy je prostřednictvím těla přenesena do linie techniky. Musíme se oprostit od představy, že udíráme rukou či kopeme nohou, protože to snižuje vliv tlaku a způsobí zbytečné napětí v horní části těla a kontaktní končetině. Síla vzniká jako vedlejší efekt, jako reakce na akci zdrojové strany těla. Chybou je také dupání do země nebo tvořit tlak přes statické zatnutí svalů, tak jak se svaly prezentují v kulturistice. Energie produkovaná např. při úderu od dupnutí nohou a chodidlem do země se vytrácí, odráží se mimo linii techniky, mimo ohnisko a způsobuje zbytečné napětí v kloubech, zejména kolenou. Stačí pouze použít dech.

Při kontaktu úderové plochy s cílem se dech nezastavuje. Dech prochází skrze cíl. Pokud člověk zadrží dech, tlak se zastaví a hybnost rovněž. Tlak do podlahy přináší další výhody kromě zrychlení a přenosu síly. Když tvoříme tlak, vytváříme vnitřní pružinu, což vytváří potenciální energii, která může být uvolněna do další techniky s dalším výdechem. Tlak taktéž pomáhá při udržování rovnováhy - stability.

Tělo by v postoji či v přemístění nemělo stoupat nebo klesat (měnit svoji úroveň, výšku). Tlak probíhá uvnitř, beze změn vnějšku. Aby byl tlak účinný musí být optimální - správné držení těla (SHIZEN-TAI-NO-RI). Pokud některý kloub nebude v linii přenosu energie, tlak bude unikat a reakce z podlahy nahoru nebude úplná, dojde k deformaci, která pohltí část energie.

Aplikace

Obzvláště při předání energie úloha SHIZEN-TAI-NO-RI stoupá. Je nezbytné páteř dostat do správné fyziologické polohy a tím umožnit správnou funkci jak svalů, tak center energie Tan-Den a Kami Tan-Den.

Snap

Energie vzniklá ostrou kontrakcí (třesknutím) břišních a bederních svalů, je přenášena tělem do lokte kontaktní ruky a dále pak přes úderovou plochu, v tomto případě Seiken, v cíl.

Kontaktní ruka

Vnějším projevem Snapu je v Gyaku-zuki rotace předloktí viz Obrázek Kime. Při čemž dochází ke změně působící energie z přímočaré na přímočarou s rotací, což zvyšuje účinnost techniky tzv. princip vývrtky či projektilu vystřeleného z hlavně s vývrtem s drážkou.
KimeKimeSprávné provedení Snapu je technicky poměrně náročné počínaje použitím dechu, podložky či dolní části trupu, kontaktní a zdrojovou končetinu nevyjímaje. V čase Snapu provádí předloktí kontaktní ruky rotaci kolem osy vedené v jamce mezi ukazovákem a prostředníkem.
Je důležité, aby vlivem špatně vedené rotace předloktí úderová plocha Seiken nebloudila po cíli, čímž by došlo ke zvětšení dopadové plochy, a tím ke snížení účinnosti techniky.
Je důležité zabezpečit bodové předání energie, a to jak v prostoru tak čase.

Zdrojová ruka

Zdrojová ruka v čase Snapu uzamyká celé tělo. K uzamčení dochází prostřednictvím Hiki-te. Což je důležité pro absorpci energie působící z cíle (zákon akce a reakce) v navazující fázi předání energie zvané Kime.
Velmi důležité je si uvědomit, že Snap neprobíhá na místě. Tělo i kontaktní ruka se díky tlaku z kostrče pod přední nohu v čase Snapu ještě posunují do cíle. Kontaktní ruka se díky tomuto pohybu a Snapu předloktí zavrtává do cíle.

Kime

Kime, navazuje na Snap. Nezbytným předpokladem pro vytvoření Kime je správné zformování těla s podsazenou kostrčí, které je usazené ve stabilním postoji (v tomto případě Zenkutsu-dachi) s oběma chodidly pevně spojenými celou svou plochou s podložkou.
Uchopení podložky (podlahy) od tlaku z podsazené kostrče, přes vnější napětí v oblasti třísel, stehen a pánve (uzamčení postoje), společně se vzpřímeným držením trupu jsou v čase Kime zásadní pro správné předání a absorpci energie viz Obrázek Kime. Je nezbytné, aby uchopení podložky bylo aktivní, tzn., aby bylo od tlaku zadní nohy pod přední přes kostrč. Ne, jak často bývá, od posunutí horní části trupu a tím zvednutí či odlehčení paty zadní nohy.
Aktivní uchopení podložky se správným směrem vedeného napětí svalů v oblasti třísel a nohou, se správným zformováním těla s Hiki-te, s tlakem zádových svalů proti svalům břišním a optimální kontrakcí těla umožňuje předání energie a zamezuje ztrátě energie způsobené zpětným nárazem (zákon akce a reakce).
V technice Gyaku-zuki je cílem předat energii soupeři a tělo je dopravním prostředkem pro přenos síly. Proto se, na rozdíl od technik prováděných ve skoku např. Tobi-keri, v okamžiku tlaku tělo nesmí odrazit nahoru, protože jakékoliv odskočení či zakolísání znamená únik nebo dokonce úplnou ztrátu energie. V technice je při tlaku celé tělo na okamžik nehybné, nicméně hybná síla pokračuje v průchodu skrze cíl. Tomu říkáme „navenek zastavený, uvnitř v pohybu“. Toto zastavení navenek trvá jen nezbytně nutnou dobu, která je nutná k přenosu plné hybnosti a energie.

 


Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz | Techniku demonstruje: Josef BAMBUCH

© Copyright 2024 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading