Vzdělávání trenérů

Trenér ČUDK

Je osoba aktivně studující tradiční Karate-do, která má oprávnění (licenci) vyučovat v oddílech a klubech Karate-do. Indikátorem aktivního studia trenéra je, mimo jiné, pravidelná aktivní účast na seminářích trenérů pořádaných ČUDK.

Úloha trenéra, učitele od Hidetaki Nishiyami

Tradice, etický kodex a normy přenášené pomocí BUDO, lze sledovat daleko do minulosti. Jeden z nejdůležitějších aspektů tohoto dědictví je učitel a jeho zodpovědná úloha. Starý příběh vypráví o velké námořní bitvě vedené před mnoha sty lety, ve které zkřížily své zbraně dvě loďstva. Neproniknutelná mlha zahalila mocné válečné lodě, ale protože jeden kapitán vlastnil „SHI-NAN“, kompas sestrojený z magnetického meteoritu, podařilo se mu zvítězit, poněvadž našel cestu z mlhy, a porazil soupeře. Později se výraz „SHI-NAN“ začal používat pro učitele, někoho, kdo ukazuje cestu nebo body ve správném směru.

Zodpovědná úloha učitele je podobná úloze kompasu v tom, že:

 • navádí studenty správným směrem,
 • získává si respekt a důvěru svých studentů nejlepším možným charakterem a vedením,
 • neustále se snaží sám zlepšovat svou technickou úroveň a je stále ve vývoji před svými studenty,
 • díky podrobné analýze individuálních fyzických, psychických a mentálních předpokladů jeho studentů je nejlépe schopen vést je směrem, který bude největším přínosem pro jejich další rozvoj.
  Jako instruktorovi, trenérovi a učiteli mu porozumění symbolu kompasu, ukazuje oddanost a otevřenost jednotlivce vůči nejvyšším zásadám tradičního karate.

Potřeba soustavného vzdělávání trenéra

Již Miyamoto Musashi (1584-1645) v GO RIN NO SHO píše: „Válečníkova cesta je dvojitá cesta pera a meče, a válečník by měl ochutnat obě. A i když člověk nemá (k tomu) žádnou přirozenou schopnost, může být válečníkem, upře-li se s vytrvalostí k oběma (těmto) složkám cesty“.

Taira Shigesuke (1639-1730) v BUSHIDO SHOSHINSHU píše: „Válečníci se v rámci společnosti nachází ve třídě vyšší než ostatní tři kasty, očekává se od nich, že budou profesionálními administrátory. Proto se nutně potřebují věnovat studiu a tím získat schopnost porozumět podstatě věcí. V životě válečníka je důležité pochopit podstatu věcí od základů až po detaily. V dobách válek se válečníci zúčastňovali prvních bojů již ve věku patnácti let, cvičili bojová umění od dvanáctého roku. Neměli žádný volný čas ke studiu, byli tak přirozeně negramotní. To ale nebylo způsobeno jejich nedbalostí, či nedostatečnou péčí ze strany rodičů, nýbrž okamžitou potřebou soustředit se od útlého věku na válečná umění.
Válečníkům dnešních dnů (17. stol.), bych doporučil začínat se vzděláním již ve věku sedmi až osmi let. Měli by studovat klasickou literaturu, čtení a psaní a později, ve věku patnácti až šestnácti let, by pak měli začít s výcvikem bojových umění. Negramotnost mezi válečníky v dobách válek má své opodstatnění. Neexistuje však oprávněný důvod pro negramotnost válečníků v dobách míru. V těchto časech pak nejde o nedbalost ze strany dětí, nýbrž o nezodpovědnost ze strany rodičů. Povinnosti válečníků by měly být pečlivě studovány i mimo službu. Pokud potkáš zkušeného válečníka mluv o věcech podstatných. Může se ti dostat užitečných rad a tipů do budoucna. Je dobré vypůjčit si staré manuály a protokoly, včetně ilustrací, a z toho všeho si vytvořit kopie pro možné využití do budoucna. Učení se od seniorů či svých druhů je zcela normálním postupem a není na něm nic, zač by bylo třeba se stydět.“


Úloha vzdělání trenéra, vzhledem k jeho odpovědnosti za jeho žáky, je v současné době samozřejmě ještě mnohem větší a to i díky právní úpravě celé této problematiky. Dle právní úpravy by neměl existovat oddíl, který by nevedl trenér s licencí alespoň II. třídy.

Upozornění všem, kteří chtějí získat trenérskou kvalifikaci III. třídy

Školení má rozsah 50 hodin a probíhá zpravidla souběžně se stávajícími semináři trenérů. Cena školení je zkalkulována na 1 000 Kč/osobu.

Noví zájemci

V případě zájmu o školení zašlete přihlášku. Školení bude zahájeno až se sejde alespoň 15 přihlášek.

Podmínky

Podmínkou přijetí je platný průkaz Karate-do a minimální technický stupeň III. kyu, věk nad 18 let. Na školení je možno složit zkoušku na vyšší technický stupeň.

Platnost

III. trenérské třídy ztrácí uplynutím pětiletého období platnost, je nutné absolvovat doškolení na kterém se platnost prodlužuje.

Obsah školení

Školení se skládá z části teoretické a praktické.
Praktická část se skládá převážně z vysvětlení a nácviku technik.
Teoretická část obsahuje přednášky z oborů jakými jsou První pomoc, Fyziologie, Teorie a didaktika tréninku, Pedagogika, Psychologie, …..
Výstupní přezkoušení  
Školeni končí závěrečnou zkouškou písemnou, ústní a praktickou. Ke zkoušce je nutno vypracovat závěrečnou práci.

Absolventi získají trenérskou kvalifikaci Trenér III. třídy, potvrzenou certifikátem ČUDK a zápisem do průkazu. Kvalifikace má platnost pět let. Podmínka prodloužení získané trenérské kvalifikace je buď – účast na seminářích trenérů, nebo na školení trenérů II.třídy.

Doporučená literatura

  [bib]BEDŘICH, Ladislav. Fotbal: Rituální hra moderní doby. Brno: Masarykova univerzita, 2006. 195 s. ISBN 80-210-3927-2.[bib]COLLCUTT, Martin, JANSEN, Marius, KAMAKURA, Isao. Svět Japonska. Praha: Knižní klub, 1997. 240 s. ISN 80-7176-459-0.[bib]FOJTÍK, Ivan. Budó, moderní japonská bojová umění. Praha: Naše vojsko, 2001. 191 s. ISBN 80-206-0578-9.[bib]FOJTÍK, Ivan., KRÁL, Pavel., KRÁL, Petr. Karatedó. Praha: Olympia, 1983.[bib]FUNAKOSHI, Gichin. Karate Jutsu. 1 st edition. Tokyo: Kodansha International, 2001. 188 s. ISBN 4-7700-2681-1.[bib]FUNAKOSHI, Gichin. Karate-dó Kyóhan. Tokio: Kodansha International, 1973.[bib]FUNAKOSHI, Gichin. Karate-dó Nyúmon. Tokio: Kodansha International, 1994.[bib]KENDŽI, Tokicu. Mijamoto Musaši: Život a dílo - mýtus a skutečnost. Lenka Adamcová. 1. édition. Praha: Fighters Publications, 2005. 478 s. ISBN 80-86977-00-5.[bib]LIND, Werner. Tradice karate. Brno: Comenius,1996.[bib]MACHAČ Milaoš, MACHAČOVÁ Helena, Hoskovec Jiří. Emoce a výkonnost. Praha: SPN, 1985. 283 s. ISBN 14-498-88.[bib]MACHAČ Milaoš, MACHAČOVÁ Helena. Psychické rezervy výkonnosti. Praha: UK, Karolinum, 1991. 125 s. ISBN 80-7066-485-1.[bib]MUSAŠI, Mijamoto. Kniha pěti kruhů. Bratislava: Cad press, 1995. 176 s.[bib]NAKAJAMA, Masatoshi. Dynamické karate. Naše vojsko, Praha 1994.[bib]O´NEILL, Tom. Japonský samuraj, cesta bojovníka. Praha: National geographic 12, 2003.[bib]PFLÜGER, Albrecht. 25 Shotokan-Katas. Niedernhausen: Falken Verlag, 1997. 90 s. ISBN 3-8068-0859-7.[bib]SHIGESUKE, Taiara. Bushido Shoshinshu. Zdeněk Kurfürst. Brno: Temple, 2002.

Závěrečná práce trenéra III. třídy

Závěrečná práce bude zpracována:

 • v souladu s pravidly pro zpracování textů textovými editory v rozsahu od 12 do 15 stran,
 • tzn. normová strana 1800 znaků (cca 30 řádků o 60 znacích),
 • okraje 2,5 cm všude, u hřbetu plus 1 cm, výška písma základního odstavce 12 bodů, výška řádku 18 bodů,
 • členění - obsah: titulní strana, autorské prohlášení, obsah, abstrakt, úvod, definování cíle, vlastní práce - řešení problému, závěr, seznam obrázků a schémat, seznam použité literatury zpracovaný v souladu s ČSN ISO 690 (010197) „Bibliografické citace“ viz,
 • téma si volí účastník školení z oblastí historie, filozofie, etika, technika Karate-do...,
 • práce bude odevzdána na březnovém semináři v tištěné a elektronické podobě ve formátu doc.Autor: Milan HAŠKA | milan.haska@volny.cz

© Copyright 2019 ČUDK. Všechna práva vyhrazena.

Designed & Created by Vones.org

Loading